Αα

Ββ

Γγ

Δδ

Εε

Ζζ

Ηη

Θθ

Ιι

Κκ

Λλ

Μμ

Νν

Ξξ

Οο

Ππ

Ρρ

Σσ

Ττ

Υυ

Φφ

Χχ

Ψψ

Ωω


Breathings

Consonants

Vowels


Browser requirements


Plosives | Continuants

Place the cursor over a term or letter to see an explanation. Click on a consonant to hear it pronounced.

horizontal rule

inscription zeta ζ        inscription xi ξ        inscription psi ψ

horizontal rule

horizontal rule